Postup zprovoznění EET

1) získejte soukromý certifikát k EET dle pokynů a uložte jej do složky se systémem Cézar 22.0 pro rok 2017 do adresáře /(EET)

2) do systému Cézar v Menu/Konfigurace/Nastavení EET zadejte

a) povinnost platí od ... (1.3.2017)

b) kód provozovny ... (kódy provozoven získáte zde: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces)

c) odesílat doklady do EET z tohoto nezávislého skladu/účetní jednotky... ANO/NE (je pro případ např. cvičných či archivních dat, či nezávislých skladů, kdy se pochopitelně mají odesílat doklady jen z ostrých dat – doporučujeme zkontrolovat nastavení LOKÁLNÍ/GLOBÁLNÍ u jednotlivých skladů, v seznamu nezávislých skladů/účetních jednotek, a případného zapnutí EET v nich.)

d) do kolonky soubor s vaším certifikátem vyberte soubor s certifikátem (např.: 1234567890.P12 , pozor soubor s certifikátem má opravdu koncovku ".P12", soubor s jinou koncovkou není to ten správný soubor)

e) vyplňte heslo patřící k certifikátu (heslo jste si sami zvolili při generování certifikátu)

3) stanice na nichž se vystavují doklady spadající do EET připojte k internetu (zajistěte aby spojení neblokoval např. antivir, brána firewall atp.)

4) můžete začít pracovat se systémem Cézar tak, jak jste byli doposud zvyklí, komunikaci s EET za vás již řeší systém Cézar sám


Jaké doklady se posílají do EET?

Elektronická evidence tržeb je ve své podstatě elektronická evidence přijatých plateb. Odesílají se do ní tedy příjmové doklady ať již jsou hrazeny hotově, platební kartou, poukázkami, stravenkami, šekem, směnkou atp. Každý takový doklad dostane od FÚ kód FIK, který se k dokladu uloží, na doklad se vytiskne, a takovýto doklad není pak již dále možno měnit.

Jak je možné opravit doklad o platbě již odeslaný do EET a doklady s ním související?

Z podstaty věci není možné měnit již existující doklad o platbě. Vždy je nutné vystavit doklad další nebo opravný

 • Tedy novou výdejku, na které veškeré zboží, či jeho část vrátíte mínusem, či plusem přidáte chybějící kusy. Zvolíte opět platbu hotově a nový doklad o přijetí platby korigující doklad předchozí, je odeslán do EET.
 • Pokud vám třeba jen neuhradili nebo neuhradili celou fakturu na níž je vystaven příjmový doklad, ale dodávka zboží proběhla, vystavíte k faktuře doklad o další úhradě, v tomto případě záporný. (Např. faktura a pokladní doklad znějí na 10000Kč, odběratel uhradil pouze 8000. Vystavíte nový pokladní doklad k dané faktuře na -2000Kč)
 • Tip. V mnoha případech dochází k nutnosti opravit platební doklad nesprávnou metodikou vystavování dokladů. Uživatelé jsou třeba zvyklí vystavit při vydání výdejky i fakturu a příjmový doklad, přestože se předpokládají ještě dodatečné změny na daném obchodním případu. Se zavedaním EET doporučujeme nejprve vystavit výdejku s odloženou platbou, a až ve chvíli, kdy je známá její konečná podoba (odběratel odsouhlasil celý nákup) vystavit doklady o platbě.

Dodatečné úhrady faktur

Postupujete úplně stejně jako dosud při dodatečné úhradě faktury hotově (nebo třeba kartou nebo jiným způsobem úhrady) - tj. pokud se jedná o fakturu k výdejce, nastavíte se na výdejku a zvolíte volbu "Dodatečná úhrada hotově". Pokud se jedna o úhradu samostatné faktury bez výdejky nebo třeba o úhradu zálohové faktury, otevřete si seznam pokladních dokladů a v něm vystavíte (Alt+F3) nový pokladní doklad, přičemž v kolonce "Faktura" si vyberete fakturu, kterou má doklad uhradit. V Rozpisu úhrad pak můžete zároveň zadat, jakou formu úhrady zákazník zvolil.

V obou případech se vystaví pokladní doklad, který je samozřejmě odeslán do EET. Zákazníkovi pak vytisknete stvrzenku.

Import dokladů spadajících do EET z ambulantního prodeje do systému Cézar

Pokud má být do systému Cézar importována dávka obsahující daňové doklady spadající do EET, musí již doklady v této dávce obsahovat údaje EET, jinak bude celá tato dávka odmítnuta.

Prodej na dobírku, rozvoz zboží s platbou při převzetí

Prodej na dobírku přes přepravní službu, tedy externího přepravce do EET nespadá. Něco jiného je, pokud používáte vlastní rozvozce, jimž zákazník platí zboží při převzetí, tedy pokud je rozvoz a výběr plateb za zboží celý ve vaší režii, pak do EET tento prodej na dobírku spadá.

Tipy jak jej realizovat:

 • První možností je, aby rozvozce vystavil doklad na místě přímo při převzetí platby (tak si to představuje zákon), tedy zajistit rozvozcům online přístup k systému Cézar a vybavit je tiskárnou stvrzenek (stvrzenku lze též poslat e-mailem). Toto lze realizovat buď vzdáleným připojením na centrální licenci systému Cézar, nebo dílčími mobilními licencemi.
 • Druhou a asi používanější možností, kterou zákon také připouští, je vystavit a vytisknout doklady rozvozcům předem. Rozvozce předá zboží a doklady, vybere platby a přiveze je na firmu dodatečně. Nevýhodou je, že tak vzniká prodlení (třeba i několik dnů) mezi vystavením pokladního dokladu a fyzickým příjmem peněz do pokladny. Systém Cézar s tímto prodlením dokáže pracovat a to pomocí nového přepínače na dobírkových dokladech tzv "úhrady na cestě". Příjmový doklad sice vznikne k datu svého vystavení, ale kolonka datum úhrady čeká na své vyplnění do chvíle fyzického přidání platby do pokladny. Pokladní kniha je pak sestavovaná pouze ze zaplacených dokladů a to ke ni skutečného převzetí platby do pokladny
 • V některých případech se ještě bod "b)" komplikuje např. úpravou množství přebíraného zboží v době jeho předání, či např. vrácením vratných obalů atp. Tedy výše peněz předaných odběratelem rozvozci neodpovídá přesně předaným dokladům. To je možné vyřešit následným dobropisem po návratu rozvozce na centrálu, a tedy i opravným dokladem o výši přijaté platby.

Kombinované platby hotově kartou stravenkami a částečné či dodatečné platby vydané faktury

EET zavedla sledování veškerých úhrad pomocí evidovaných dokladů o úhradách, a to i úhrad bezhotovostních prováděných za pomocí platební karty. Znamená to že např. dodatečné dílčí úhrady faktury např. platební kartou (např. faktura za 10000 je v několika dnech po sobě uhrazena odběratelem na místě pomocí jedné nebo více platebních karet) které se doposud prokazovaly pouze bankovním výpisem, musejí být nově evidovány, a odesílány do EET podobně jako hotovostní doklady. Systém Cézar tedy na tento podnět nově umožňuje na platebním dokladu zvolit, zda je částka či jaká její část hrazena hotově, kartou, stravenkami či jiným způsobem. V praxi to znamená, že na doposud pouze hotovostní pokladním dokladu je nyní nově při jeho vystavení možnost volby formy úhrady a to jak jedné jediné, tak jejich kombinací. (Např: nákup za 10000Kč, je možné rozepsat na Hotově: 2500Kč, Platební kartou: 5000Kč, Stravenky: 2500Kč.) Vydaná faktura tak může být uhrazena jediným dokladem s kombinovanou platbou, nebo x dílčími doklady (např. několika platbami kartou v různých dnech) a každý z dokladů je evidován zvlášť veškerými náležitostmi pro EET potřebnými.

Kam uložit certifikát EET pro správné fungování se systémem Cézar G1/G2/G3/G4

Certifikát pro EET vydaný MF je soubor v jehož názvu je 10 či 9 číslic a má koncovku ".p12" (např. 1234567890.p12). Tento soubor při jeho vygenerování uložíte buď rovnou do složek systému Cézar, nebo jej tam jako soubor zkopírujete dodatečně. Pro systém Cézar G1 je to složka v níž je systém Cézar nainstalován a v ní následně složka (EET) ... tedy např: X:CEZAR(EET). Pro systém Cézar G2/G3/G4 je to složka v níž je systém Cézar nainstalován a v ní následně složka Certifikát … tedy např.: X:Cézar WINCertifikát

Jak s kódy provozoven v systému Cézar?

Jednoduchá poučka: co nezávislý sklad, to kód provozovny. Pokud tedy máte více prodejen a každá má vlastní data, má každá vlastní kód provozovny. Pokud máte všechny provozovovny např. terminálově napojeny do jedněch centrálních dat, bude u těchto centrálních dat v nastavení EET jedno číslo provozovny.

Práce s více certifikáty

Obecně platí, že jedna licence systému Cézar pracuje s jedním certifikátem, certifikát je vázán na DIČ licence. Můžete mít jeden certifikát pro celou firmu, nebo pro každou pobočku zvlášť. V případě, že máte více licencí systému Cézar na různé firmy, je možné je provozovat na jedné síti či jednom PC, pouze je třeba do patřičných licencí nahrát příslušné certifikáty.

Příjmové doklady certifikované mimo systém Cézar a jak s nimi v systému Cézar pracovat?

 • Jedná se o tzv. „Ambulantní prodej“, tedy v jiné licenci systému Cézar nebo např. v externích mobilních zařízeních bez systému Cézar se vytvářejí plnohodnotné obchodní doklady (výdejka, faktura, příjmový doklad), pak jsou importovány do centrální skladové evidence, a import přebírá z doklady a FIK a BKP kódy.
 • V jiné licenci systému Cézar nebo např. v externích mobilních zařízeních bez systému Cézar se vytvářejí plnohodnotné obchodní doklady (výdejka, faktura, příjmový doklad), pak jsou importovány přímo do účetnictví, a import přebírá z doklady a FIK a BKP kódy.
 • Jedná např o prodej na tržnici s malým počtem dokladů, přes aplikaci třeba v mobilním telefonu, pak lze tyto externě vystavené doklady doplnit do systému Cézar dodatečně ručně, včetně ručního vyplnění FIK

Jak je to s údaji o DPH odesílaných do EET?

z vyjádření na http://www.etrzby.cz/cs/faktura-a-evidence-trzeb, konkrétně ze zmínky z cituji:

V případě plátce DPH jsou v datové zprávě uváděny i údaje o DPH, které se k evidované tržbě vztahují. 

konec citace... vyplývá,

 • Pokud je na dokladu hovořícím o úhradě (tržbě) DPH uvedeno (je-li dokladem daňovým) (k evidované tržbě se DPH vztahuje), uvádí se údaje o DPH i do EET.
 • A tedy obráceně pokud na dokladu hovořícím o úhradě (tržbě) DPH uvedeno není (není-li dokladem daňovým) (k evidované tržbě se DPH nevztahuje), není jaké údaje o DPH do EET předat, údaje o DPH se tedy do EET neuvádějí.

TIPY:

 • certifikát je soubor s koncovkou .P12 (např.:1234567890.P12)
 • certifikát EET není přihlašovací jméno a heslo do EET
 • číslo provozovny má maximálně 6 míst a generuje se na stránkách EET
Rozumím

Na webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací.